Mini Dulces "Petits Fours"

Cake Pops: #1, #2, #9,#12
Alfajores: #3
Macaron: #4, #6
Mini-gelatinas: #5, #10
Galletas: #7
Suspiros: #8, #9
Mini-Naked Cakes: #11
Mini-Trufas: #13


CONVERSATION